Forklaring på ord og uttrykk ofte brukt

A


Absorbering Prosessen det ett stoff brukes til oppsuging, eller assimilering, av et annet stoff

Adsorpsjon Prosess med å binde til en overflate; binding av fremmede molekyler til overflaten av et underlag

Akselerator Katalysator, herder, akselerator, herdemiddel, reagens; et stoff som akselerer en reaksjon

Aktivator Katalysator, herder, akselerator, herdemiddel, reagens; et stoff som reagerer med et annet stoff for å gjøre et flytende belegg om til et fast belegg.

Alkyd Harpiks fremstilt av alkohol og syrer

Alligatoring Overflatefeil der malingen har sprukket og minner om alligatorskinn

Aminsvette En tynn, klebrig film som dannes på overflaten av et epoksybelegg ved feilaktige herdetemperaturer og/eller høyt fuktighetsnivå

Appelsinskall Gropete effekt i tørket film; minner om appelsinskall.

Avfettingsmiddel  Kjemisk oppløsning for fjerning av fett

Avflassing Oppløsning i små flak

Avflassing Svikt der malingen krøller seg opp fra underlaget.

Avskalling  1. Rengjøring av stål ved hjelp av spesialhammer  2. Type malingssvikt

B


Barrierestrøk Belegg lagt på for å muliggjøre påføring av maling som ikke er kompatibel med det eksisterende systemet

Base Viser til det som vanligvis er den største volumdelen i et 2-komponentsystem – som oftest den ikke-akselererende delen. Kan også vise til bare overflater som skal males

Berøringstørr  Tidsintervallen fra påføring og til malingen kan berøres uten å ta skade

Berøringstørr Fasen i tørkeprosessen der belegget ikke lenger føles klebrig ved lett berøring.

Bindeevne  Vedheft

Bindemiddel  Harpiks, filmbindemiddel, hjelpemiddel

Biocidfri eller giftfri  Begroingshemmende biocider er aktive kjemiske ingredienser som frigjøres fra en bunnstoffilm for å hindre begroing av organismer som alger og rur på båtens skrog. Biocidfri maling inneholder ikke noen aktive ingredienser av denne typen i formelen. Slike produkter kontrollerer vekst av organismer ved hjelp av alternative, ikke-kjemiske metoder (f.eks. non-stick-belegg, eroderende overflater) som gjør feste til overflaten vanskelig.

Bituminøst maling  Steinkulltjære- eller asfaltbasert maling

Blandbar Kan blandes eller tilsettes

Blandingsforhold Blandingsforholdet (vanligvis volum) for et produkt med to eller flere komponenter.

Blæredannelse Små blæerer som ligner på «gåsehud».

Blærer  Blærerdannelse i tørr eller delvis tørr malingsfilm

Blæring  Et uttrykk brukt til å beskrive dannelse av blærer på overflaten ved påføring av strøk

Blåsemiddel Middel brukt for sandblåsing, for eksempel fin- eller grovkornet sand.

Blåsevinkel  Dysens vinkel i forhold til overflaten; også vinkelen i forhold til hvordan en partikkel blåses ut og treffer overflaten

Boxing  Blande ved å helle fra én beholder til en annen

Brannsikker  Ikke brennbar

Brodannelse  Danne et lag over en fordypning

Brukstid Tidsintervall etter blanding der det flytende stoffet kan påføres uten problemer.

Bunnfall Klumpdannelse; sediment.

Bunnstoff  Bunnstoff; malingsprodukter laget spesielt for overflater og konstruksjoner under vannlinjen for å forhindre vekst av rur og andre organismer

Bunnstoff Bunnstoff; malingsprodukter laget spesielt for overflater og konstruksjoner under vannlinjen for å forhindre vekst av rur og andre organismer

Bærekraftighet Planetens kapasitet til å erstatte ressursene som forbrukes. En bærekraftig virksomhet indikerer at den oppfyller dagens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoners evne til å oppfylle sine behov. Ved AkzoNobel har vi forpliktet oss til å redusere vår belastning på planeten og levere mer bærekraftige produkter og løsninger til våre kunder

Bærer Væskebasert barriere, bindemiddel; alt som løses opp i væskedelen av malingen er del av bæreren.

Bøyeprøving  Fysisk bøyetest for vedheft og fleksibilitet

C


Cobwebbing  Maling tørker for raskt ved sprøyting og danner en spindelveveffekt (maling tørker før den treffer underlaget)

Crazing  Et mønster av hårfine sprekker i overflaten på gelcoat

D


Dekkevne Evne til å dekke.

Dekkområde Dekkflaten; kvadratfot pr. gallon ved en gitt tykkelse

Dilatans  En type viskositet som øker ved bevegelse av produktet

DOI  Distinction Of Image; måling av beleggets klarhet gjennom dets evne til å reflektere bildet av en gitt gjenstand

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  DJSI ble lansert i 1999, og er en global indeks for oppfølging av resultater blant de selskapene i verden som er ledende på bærekraft (topp 10 %). AkzoNobel har vært listet i DJSI siden september 2005

Drivstoffeffektivt bunnstoff Redusert drivstofforbruk (lik-for-lik fartøysbruk) i forhold til bruk av standard eller konvensjonelt bunnstoff

Duggpunkt  Temperaturen der fuktighet blir til kondens og gjør det umulig å male

E


Ekstern blanding Sprøyteutstyr der væske og luft blandes utenfor dysen 

Elektrostatisk sprøyting  Sprøyting med elektrostatisk negativ ladet maling på underlag som er positivt ladet

Emalje Pigmentert lakk; ethvert hardt, helblankt belegg

Emulsjonsmaling  Vannbasert maling med emulgert harpiksbærer

Erosjon  Nedsliting av malingsfilm

F


Fadeometer  Måleanordning for fargeholdbarhet eller falmebestandighet

Falming  Reduksjon i fargens dybde

Fanget luft Luftbobler fanget i malingsfilm

Fargeholdbarhet  Evne til å holde på den opprinnelige fargen

Film  Ett enkelt strøk eller lag påført en overflate, men som ikke er del av et malingssystem

Filmdanner  Et stoff som danner en hud eller membran når den tørker fra flytende form

Filmintegritet Filmens kontinuitet

Filmtykkelse  Tørrfilmtykkelse per strøk

Filmtykkelsemåler  Anordning som måler filmens tykkelse i forhold til underlaget; måler for både tørr og våt film er tilgjengelig

Fiskeøye Gropdannelse

Fiskøyne  Fiskeøyne; små fordypninger i en malingsfilm

Flammepunkt  Temperaturen der en brannfarlig væske avgir tilstrekkelig damp til antennelse av en liten ekstern flamme eller gnist

Flashing Variasjon i glansen på enkelte områder forårsaket av utilstrekkelig eller ujevn priming med resulterende tap av bærere til underlag

Flotasjon Separering av pigmentfarger på overflate

Flyktighet Den definerende egenskapen til en væske som fordamper raskt ved lufteksponering.

Fordamping Skifte fra flytende eller fast form til damp

Forsert tørking  Akselerering av tørketid ved å øke temperaturen og gi luftsirkulasjon hvis tilgjengelig

Forsinking Jern eller stål som dekkes med sink og jern/sink-forbindelser, ved nedsenking i et bad med flytende sink.

Fuktighet Luftens fuktighetsnivå.

Fyllmiddel  Fyllstoff, tilsetningsstoff; ingrediens tilsatt maling for å øke dekkflate, redusere kostnader, oppnå bedre holdbarhet, endre utseende og påvirke andre egenskaper etter ønske

Fyllstoff Tilsetningsstoff, fyllmiddel; ingrediens som tilsettes maling for å øke dekkflate, redusere kostnader, oppnå bedre holdbarhet, endre utseende og påvirke andre egenskaper etter ønske

G


Galvanisk korrosjon Korrosjon av ulike metaller som er i elektrisk kontakt

Gardindannelse  Sig; Påføring av for mye maling på vertikale flater, og som da siger og danner tykke nedre kanter i malingsfilmen – men ikke i like stor grad som ved renning

Gelcoat Ytre beskyttende harpikslag på glassfiberforsterket plast (GRP)

Geltid Tiden det tar for en væske å bli til fast form ved en kjemisk reaksjon.

Giftfri Se biocidfri

Gjennomblødning  Misfarging av ferdig påført maling forårsaket av uønskede elementer som vandrer gjennom malingsstrøket.

Gjenvinnbart Et materiale som kan gjenvinnes og brukes på nytt etter første bruk. En rekke metaller og plastgjenstander er gjenvinnbare, og mange regioner har infrastruktur på plass til å gjenvinne disse materialene

Gjørmesprekker Ujevn sprekkdannelse som ligner tørket gjørme

Glans/blankhet Skinn; evne til å reflektere; klarhet.

Glansbestandighet Evne til å beholde den opprinnelige glansen.

Greenwash Praksis der selskaper på uærlig måte fremstiller sine produkter og policyer som miljøvennlige, som ved å presentere kostnadskutt som reduksjoner i ressursbruk. Eksempler: 

 • Fokus på en miljømessig fordel mens en rekke andre skadelige virkninger blir ignorert 
 • Gi inntrykk av ekstern godkjenning når verifisering ikke er mulig 
 • Uklare påstander, som f.eks. 100 % naturlig, selv når enkelte av de naturlige komponentene faktisk er skadelige 
 • Irrelevante påstander, som KFK-fri 20 år etter at KFK ble forbudt 
 • Falske påstander, løgner 
 • Motstridende påstander, f.eks. beskrivelse av et skadelig pesticid som «miljøvennlig»

Gropdannelse  Hull eller dype groper som dannes i malingsfilmen

Gulning/misfarging Misfarging av hvit maling forårsaket av enkelte gasser, rengjøringsmidler, koking, ammoniakkvask og dårlig valg av pigmenter og bærere

H


Halvmatt Glans mellom 10-30 % når målt ved 85°.

HAPs eller Hazardous Air Pollutants (skadelig luftforurensning) Amerikanske myndigheters betegnelse på de sterkeste luftforurensende stoffene som anses å forårsake alvorlige helse- og miljøproblemer, som f.eks. kreft og/eller fosterskader hos mennesker osv. Betegnelsen er opprinnelig fra 1990 Clean Air Act, en amerikansk lov som ble innført for å redusere industrirelaterte utslipp av enkelte luftforurensende stoffer

HAPs-fri Produkt som hverken inneholder eller frigjør stoffer definert som skadelig luftforurensning (Hazardous Air Pollutants)

Harpiks Naturlig eller kunstig stoff i lakk og malinger; filmdanner.

Heftprimer Et strøk med maling som påføres et tidligere strøk for å bedre vedheft av påfølgende strøk eller for å forhindre andre overflatedefekter som f.eks. blærerdannelse i påfølgende strøk.

Helligdager Nålestikk; uregelmessighet; diskontinuitet.

Herdemiddel  Katalysator, herder, aktivator, akselerator, reagens; et stoff som reagerer med et annet for å gjøre et flytende belegg om til et hardt belegg.

Herder Herdemiddel, katalysator, aktivator, akselerator, reagens; ikke-teknisk betegnelse brukt til å beskrive det som vanligvis er den minste delen av et 2-komponentsystem som tilsettes «basen» for å sette i gang herdeprosessen

Herding  Herdeprosess

Holdbarhet Maks. periode som et stoff kan lagres i brukbar stand.

Hvit kobber Viser vanligvis til en legering av kobber og nikkel eller kobber og sink, og mer nylig brukt til å beskrive kobbertiocyanat som er et hvitt eller grått pulver brukt som biocid i enkelte bunnstoffprodukter. Fordel: Bunnstoffprodukter som inneholder kobbertiocyanat frigjør kobber saktere enn de som inneholder tilsvarende mengde av kobberoksid 

Høyt tørrstoffinnhold Over 60 % av produktet er faste stoffer som ikke vil fordampe til atmosfæren

Høytbyggende strøk Malinger som kan påføres med relativt høy våtfilmtykkelse.

Høytrykksprøyting Sprøyting ved hjelp av hydraulisk trykk, uten luftforstøving

Høytrykksspyling Rengjøring med vann under høyt trykk.

I


Ikke-flyktig Fast; ikke fordampende; den delen av malingen som er tilbake når løsemiddelet er fordampet.

Ikke-persistent biocid Biocid som brytes ned til uskadelige stoffer i miljøet

Innestenging av løsemidler Hvis løsemidler ikke fordamper før en film herder, kan de bli fanget i malingssystemet og forårsake i myk malingsfilm, dårlig glans og splitting.

J


K


Karbonavtrykk  Mål på hvordan klimagassutslipp virker inn på miljøet, og da spesielt med tanke på klimaendringer. Dette kan være beregnet for et bestemt produkt, for et produksjonsanlegg eller for hvilken som helst av våre aktiviteter. Målingen dekker alle klimagassene som produseres, og uttrykkes i tonn (eller kg) karbondioksidekvivalenter (CO2e). AkzoNobel har en klar politikk når det gjelder karbonutslipp, og har fastsatte mål og ambisjoner som skal oppnås innen 2015 og 2020

Katalysator  Herder, aktivator, aktivator, herdemiddel; et stoff som starter en reaksjon men som ikke forbrukes i den reaksjonen

Katodisk beskyttelse  Forebygging av korrosjon ved hjelp av offeranoder, vanligvis med sinklegering

Kattøye  Hull formet som et kattøye; krater

KFK/CFC eller klorfluorkarboner  Dette er stoffer som tradisjonelt ble brukt på en rekke områder, for eksempel som drivgass i spraybokser eller som kjølemidler i kjøleenheter. Disse er kjent for å forringe ozonlaget i jordens stratosfære, og bruken er nå generelt sett svært begrenset eller forbudt i henhold til internasjonale avtaler som f.eks. Montreal-protokollen

Klebrighet Nivå av klebrighet.

Klimagass Gasser i atmosfæren som absorberer og avgir stråling innfor termisk infrarødtområde, og inkluderer metan, karbondioksid og ozon. Disse er fundamentalt viktige for at planeten skal opprettholde temperaturen; uten dem ville jorden vært betraktelig kaldere. I nyere tid har imidlertid menneskelig aktivitet gitt økt utslipp av disse gassene, og dette har ført til en drivhuseffekt der termisk energi holdes i atmosfæren og gjennomsnittstemperaturen øker

Klimanøytral  Generelt akseptert terminologi for noe med null netto klimagassutslipp (for eksempel en organisasjon eller et produkt). Da det er sannsynlig at organisasjonen eller produktet vil ha medført noe klimagassutslipp, er det som oftest nødvendig å bruke CO2-kompensasjon for å oppnå nøytralitet. CO2-kompensasjon er en reduksjon i utslipp som er gjort andre steder, og som deretter selges til den enheten som søker å redusere sitt foravtrykk. For å bli klimanøytral er det viktig med svært nøyaktige beregninger av mengden klimagassutslipp som det må kompenseres for – noe som krever kalkulasjon av karbonavtrykk

Klorkautsjuk  En spesiell komponent som brukes som bindemiddel og som er laget av klorert naturgummi

Kobberfri  Kobber brukes som biocid i bunnstoffer. Kobberfri maling inneholder ikke noe kobber (enten som pigment eler som del av polymeret)

Kompatibilitet  Hvorvidt produktet kan blandes med eller vil feste seg til andre komponenter

Konsistens  Viskositet; midt- eller understrøk

Kontaminering mellom strøk Fremmedlegemer mellom strøkene.

Korrosjon  Nedbrytning; oksidering, forringelse som resultat av kontakt med omgivelser

Krebs-enhet Enheter av viskositet

Kritting  Falming av overflate

Kryping  Maling som krymper og danner en ujevn overflate

L


Lakk Et preparat bestående av et løsemiddel, en tørkeolje og vanligvis harpiks, gummi, bitumen osv, som påføres en overflate der den polymeriserer og gir et hardt, blankt og vanligvis gjennomsiktig belegg.

Lakkprodukter Belegg som tørker ved løsemiddelfordamping.

Lav absorbering av solenergi Et belegg laget for mindre absorbering av solenergi enn standard belegger, vanligvis ved bruk av lavtabsorberende pigmenter. Et toppstrøk som er laget på denne måten og brukes utvendig på båten, vil redusere temperaturen på utvendige overflater og i innvendige rom – noe som reduserer belastningen på fartøyets kjøleanlegg 

Lav overflateenergi Belegg som frastøter vannmolekyler (hydrofob), glatter og/eller har elastiske egenskaper som gjør det vanskelig for begroingsorganismer å feste seg

Lav VOC Indikerer at et produkt produserer mindre VOC enn alternative eller konvensjonelle produkter tilgjengelig for samme bruksområde. Vi regner maling som er i samsvar med strengeste gjeldende lovgivning (dvs. Sør-California) som lav VOC i henhold til det følgende: Bunnstoff.......................................330 g VOC/liter våt maling som påført  

Tregrunning ..................................490 g/l  

Lakk............................................340 g/l  

Ekstremt høyblank finish ........490 g/l  

Helblank finish.........................420 g/l  

Innvendig finish.................................340 g/l  

Toppprimer / toppstrøk...............420 g/l  

Primere og grunninger.............340 g/l

Lavt kobberutslipp Nivået av biocider, som f.eks. kobber, som frigjøres fra malingsfilmen for å forhindre begroing av organismer på båtens skrog. Bunnstoff med kobberutslipp i saltvann som er lavere enn et jevnt utslipp på under 10 μg pr. cm2 pr. dag, kan beskrives som bunnstoff med lavt kobberutslipp 1 1 Utslippsnivå som fastsatt ved beregning ved hjelp av massebalanse-metode 

Leafing Pigmentflakenes retning på horisontale steder.

Lite lukt Indikerer at en maling avgir mindre lukt enn et standard eller konvensjonelt alternativ. Det finnes ingen standarder for kategorisering av maling med lavt luktnivå

Lovgivende myndigheter Enheter som fastsetter, endrer eller opphever lover

Luftdyse Perforert, forstøvende munnstykke til sprøytepistol

Lufttørkende Tørker gjennom oksidering eller fordamping ved lett eksponering

Løfting Rynkedannelse i toppstrøk eller grunning som løfter seg. Tilsvarende virkningen av løsemiddelbasert malingsfjerner

Løsemiddel En væske som kan brukes til å oppløsning av et annet stoff.

M


Malingssprut Maling som sprutes på en overflate eller gjenstand når en annen overflate eller gjenstand blir sprøytemalt.

Mattering  Tap av glans

Metamerisme En farge som viser forskjellige fargetoner (vanligvis skifte mellom rød / grønn) i dagslys og kunstig lys.

Miljøeffekt Vurdering av potensiell effekt – positiv eller negativ – som et aktivitetsforslag, som f.eks. et nytt prosjekt, har på miljøet. Formålet med en slik vurdering er å sikre at beslutningstakere tar høyde for de miljømessige belastningene i sin avgjørelse om hvorvidt prosjektet skal fortsettes. Organisasjonen International Association for Impact Assessment (IAIA) definerer vurdering av miljøeffekt som «prosessen med å identifisere, forutsi, evaluere og minske de biofysiske, sosiale og andre relevante virkninger av utviklingsforslag før viktige avgjørelser blir tatt og forpliktelser blir fastsatt».

Miljøeffektivitet Et uttrykk først brukt av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i 1992. Konseptet er basert på produksjon av mer varer og tjenester ved å bruke færre ressurser og skape mindre avfall og forurensning. Den reduserte økologiske belastningen gir da en økning i ressursproduktivitet, noe som igjen kan gi konkurransefortrinn. Kritiske aspekter av miljøeffektivitet er::

 • Redusert materialintensitet i varer og tjenester
 • Redusert energiintensitet i varer og tjenester
 • Redusert spredning av giftige materialer
 • Økt gjenvinning
 • Maksimal bruk av fornybare ressurser
 • Bedre holdbarhet for produkt
 • Økt serviceintensitet i varer og tjenester

Miljøgiftig Giftig for miljøet. Miljøgiftige stoffer kan forårsake alvorlig skade hvis de slippes ut i miljøet eller i et spesifikt økosystem i giftige mengder

Miljøsikre løsninger Slik miljøeffektivitet kan finne sted på ethvert stadium av et produkts levetid – fra utvinning av naturressurser til produksjon, sluttbruk og endelig avfallshåndtering. Ved AkzoNobel, kommer så mye som 18 % av inntektene fra miljøvennlige produkter. Målet vårt er å øke dette til 22 % i 2009 og 30 % innen 2015

Miljøvennlig (også øko-vennlig, naturvennlig og grønn) Varer og tjenester som anses å påføre naturomgivelser minimal eller ingen skade. Merking av produkter som «miljøvennlig» er generelt sett basert på frivillige retningslinjer. Disse uttrykkene kan i noen tilfeller skape forvirring hvis de ikke er klart definert

MSDS Forkortelse for sikkerhetsdatablad.

N


Naturlig produkt Kjemisk forbindelse eller stoff som er produsert av en levende organisme. Naturlige produkter anses ofte som å være gunstige eller uskadelige, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle. For eksempel vil slanger produsere svært farlige giftstoffer, og enkelte sopptyper har gift i vevet

Nedbrytbare biocider  Biocider er kjemiske bestanddeler i maling som forebygger begroing av organismer som ugress og rur på båtens skrog. Nedbrytbare biocider er biocider som brytes ned i vann og blir til uskadelige elementer, for eksempel via hydrolyse eller fotodegradering. Biologisk nedbrytbare biocider brytes ned av mikrober i vann og sedimenter

Nedfall (sprøyting) Malingssprut

Nyanse Grad av gråtone i en farge.

Nålestikk Små hull som går gjennom hele beleggets tykkelse.

O


Offeranode Et elektropositivt metall, som f.eks. sink, som beskytter en viktigere elektronegativ del ved å korrodere ved elektrolyttangrep.

Oksidering Rustdannelse; i kombinasjon med oksygen.

Omgivelsestemperatur Romtemperatur eller temperatur i omgivelsene

Osmose (plastpest) Væske som trenger gjennom malingsfilm eller annen membran.

Overflateprofil Profil, overflateruhet

Overflatesprekking  Svake V-formede sprekker i malingsfilmen som oppstår på grunn av ujevn krymping i tverrsnittet av et malingsstrøk

Overherding Overdreven tilsetning av herdemiddel i en 2-komponent maling, noe som fører til sprøhet eller aminsvette.

Overlapping Ujevn farge eller variasjon i glans i tørket malingsfilm

Overmalingstørr  Tidsintervallen fra påføring og til neste strøk trygt kan legges på

Ozonvennlig En betegnelse som ofte er å finne på etiketter og i litteratur. Betyr vanligvis at produktet ikke inneholder KFK-gasser (klorfluorkarboner) som bidrar til forringelse av ozonlaget

P


Pigmenter Fast fargemiddel.

Porefyller/sealer Maling brukt til å tette underlag eller tidligere strøk, samt til å forhindre kontakt med neste strøk som skal påføres.

Primer Første komplette strøk med maling i et malingssystem som påføres et underlag. Slike malinger er laget for å gi adekvat vedheft til nye overflater, eller de er laget for overflater med spesielle krav.

Product Stewardship (profuktforvaltning)  Program innført av AkzoNobels med det formålet å beskytte ansatte, kunder, allmennheten, og miljøet ved å: - Gjøre helse, miljø og sikkerhet til en innledende og integrert del av vår produktutviklingsprosessGi relevant kvalitetsinformasjon med hensyn til sikker bruk og avhending av våre produkter - Ta alvorlig lokalmiljøets, kunders, ansattes og andre interessenters bekymringer - Opptre i samsvar med alle lovmessige krav som berører våre virksomheter og våre produkter i de landene vi opererer - Aktivt samarbeide med industriforbund i utviklingen av rettferdige og oppnåelige standarder over hele verden

Profil Overflatekontur sett fra siden.

Profildybde Gjennomsnittlig avstand fra topp og bunn på kurver i overflaten.

Punktpriming Priming av små områder på en tidligere malt overflate der underlaget har blitt eksponert.

Punktreparasjon Punktreparasjon av maling; små utbedringer eller fulle strøk med maling før det danner seg rust.

Q


R


Reagens Herdemiddel, katalysator, aktivator, akselerator, herder.

Refleksjonsgrad Grad av lysrefleksjon

Rengjøringsmiddel  Løsemiddel for rengjøring av maleutstyr

Renning Malingsfilm som siger i smale bånd nedover en vertikal overflate, vanligvis fordi strøket er over anbefalt filmtykkelse eller er overtynnet.

Rust Et rødbrunt oksid som dannes på jern og stål som en reaksjon av oksygen og fuktighet.

Rynkedannelse Film som i tørkefasen krymper og danner små topper og fordypninger i uregelmessig mønster, forårsaket av manglende påføringskvalitet.

S


Samfunnsmessige risikovurderinger Et vagt uttrykk som kan bety ulike ting for ulike mennesker. UK Health & Safety Executive definerer dette som «...risikoer eller faremomenter som er knyttet til samfunnet og som, hvis de realiseres, kan ha negative ettervirkninger for institusjonene som er ansvarlige for innføring av bestemmelser og ordninger som skal beskytte mennesker, dvs. den sittende regjeringen. Disse assosieres ofte med farer som fører til risikofaktorer som, hvis de oppstår, kan provosere sosio-politisk respons». Enklere forklart er dette stoffer i produkter der det er bekymring for allmennhetens sikkerhet ved bruk av disse eller det er sannsynlig at slik bekymring vil oppstå i fremtiden

Sand Slipemiddel formet av slagg og andre materialer.

Sandblåsing  Rengjøring med slipemidler som blåses ut

SG Forholdet mellom vekten av et stoff og samme volum med vann.

Sig Gardindannelse; overdreven flyt av maling på vertikale overflater som danner tykke nedre kanter i malingsfilmen, men ikke like omfattende som renning.

Sinksprøyting Som forsinking, men med flytende sink som sprøytes på behandlet stål ved hjelp av en spesiallaget oppvarmet sprøytepistol. Sinksprøytede overflater er vanskelige å male på tilfredsstillende måte

Skadelig/farlig Beskriver et materiale, et stoff eller en aktivitet som potensielt kan skade mennesker og/eller miljøet

Skarp kant  Avsmalnet kant

Slipemiddel Middelet brukt til sandblåsing, som for eksempel sand eller stålkutt

Slitestyrke Motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje

Snerkedannelse En seigt, hudlignende lag som danner seg på flytende maling og lakk når disse eksponeres for oksygen.

Splitting Defekt der et malingstrøk svikter på grunn av dårlig (innvendig) styrke, og ikke på grunn av dårlig vedheft. Forårsakes vanligvis av innestengt løsemiddel og/eller manglende herding.

Spre-evne  Ikke-teknisk tall som forteller hvor stort område som kan males med et gitt volum av materiale

Sprekkdannelse  Splitting; oppløsning av maling gjennom sprekkdannelse i filmen

Sprøhet  Motstand mot sprekkdannelse og brudd ved bøying

Sprøytedyse Munnstykket på en sprøytepistol, utstyrt med forstøvingshull.

Steinkulltjærebasert epoksymaling  Maling laget av steinkulltjære med epoksyharpiks

Steinkulltjærebasert uretanmaling  Maling laget av steinkulltjære med uretanharpiks

Strykeevne  Påføringsvennlighet med pensel

Støtbestandighet Et mål på bestandighet mot støt; deformasjonsmotstand ved støt.

Sveiseslagg Avsetninger ved sveising

Sveisesprut Biter av metall etterlatt ved sveising av skjøt.

Svelling  Bleking, fuktighetssvette, svetting

Syntetisk Tilvirket; forekommer ikke naturlig.

Syretall En tallindeks for frie syrer i olje eller harpiks

Syrevasking En dyppeprosess for rengjøring av stål og andre metaller; behandlingsmiddelet er vanligvis en syre.

T


Tannet Profil, mekanisk forankring, overflateruhet.

TDS Forkortelse for teknisk datablad.

Termoplast Blir deigaktig eller myk ved oppvarming.

Terpentin Destillert furuolje, brukt som rengjøringsmiddel, løsemiddel eller tynner for olje- og alkydbaserte malinger

Tiksotropisk Definerer en type viskositet som blir tynnere ved røring eller bevegelse og tykner igjen når bevegelsen stopper.

Tilsetningsstoff Fyllstoff, fyllmiddel; ingrediens som tilsettes maling for å øke dekkflate, redusere kostnader, oppnå bedre holdbarhet, endre utseende og påvirke andre egenskaper etter ønske

2-komponent Maling basert på bindemidler som herder ved kjemisk reaksjon mellom to komponenter.

Tungmetall Metall med spesifikk tetthet på 5,0 eller over. Særlig ett som er giftig for organismer, som f.eks. bly, kvikksølv, kobber og kadmium

Tverrbinding  En spesiell metode der kjemikalier bindes sammen og danner en film

Tynner En væske som brukes til å redusere viskositet i maling.

Tørketid  Tidsintervall mellom påføring og endelig herding

Tørrfilmtykkelse (TFT)  Malingfilmens tykkelse når alle løsemidlene er fordampet fra den våte malingen

Tørrsprøyting  Malingssprut, tilbakesprut; kornet finish fordi malingspartiklene delvis er tørket før de når overflaten

Tørrstoffinnhold Volumprosenten av fast stoff i en maling.

Tåkestrøk Tynt strøk

U


Umiddelbar rustdannelse Umiddelbar rustdannelse på overflate av nybehandlet stål, vanligvis forårsaket av regnvann, kondens eller sandblåsing

Underlag Overflate som skal males

Uretan En viktig harpiks i malingsindustrien. Et ekte uretanbelegg er et 2-komponent produkt som herder når katalysatoren setter i gang en kjemisk reaksjon som forbinder komponentene.

Utilstrekkelig forstøving Ikke fin nok spredning eller pulverisering.

Utilstrekkelig herding Situasjon der et malingstrøk ikke herdes tilstrekkelig på grunn av feilaktig blanding eller påføring under kalde/fuktige forhold. Malingen vil bli værende myk, og med dårlig glans.

Utslipp Forurensende stoffer som kjemikalier, partikler og annen forurensning som slippes ut i atmosfæren, som f eks. VOC (Volatile Organic Compound som frigjøres når maling tørker/herder) eller eksosgasser fra interne forbrenningsmotorer. AkzoNobels nye produktutviklingsprogrammer er fokusert på å minimere utslipp av VOC og biocider fra våre bunnstoffprodukter

V


V&R Forkortelse for vedlikehold og reparasjon

Vannbasert / lav-VOC malingsprodukt Malingsprodukt der det primære løsemiddelet er vann og VOC er under 150 g/l av væskeproduktet (teoretisk verdi, verste scenario). Fordeler: Redusert utslipp til luft / belasting på miljø. Ingen løsemidler nødvendig for rengjøring av utstyr, VOC-samsvar (hvis gjeldende). Bidrar til samsvar med kravene i direktiv for utslipp av løsemidler (SED) (hvis gjeldende). Lite lukt. Forbedret arbeidsmiljø (spesielt innendørs)

Vannmerker En overflatefeil forårsaket av vanndråper.

Varmeherding Blir hardt ved oppvarming og kan ikke mykes opp på nytt.

Vedheft mellom strøk Et malingstrøks evne å feste seg til det underliggende strøket.

Vedheft Heftefasthet; hvor godt et belegg fester seg til et underlag

Viskositet Mål på flyteevne.

Viskositetskopp Anordning for måling av viskositet

VOC Mengden av flyktige organiske løsemidler i et produkt. Flyktige organiske forbindelser (VOC) er gasser eller damp som frigjøres av enkelte faste stoffer eller væsker. Maling og malingsfjernere, sammen med en rekke husholdningsprodukter, inneholder ofte flyktige organiske forbindelser som frigjøres ved påføring eller bruk. VOC er essensielt innhold i en rekke båtmalingsprodukter. Toppstrøk er et godt eksempel da disse forventes å levere fremragende estetikk og dermed krever svært god flytegenskaper 

Våt kant Holde malingen våt nok slik at den, når den påføres med kost, kan strykes tilbake inn uten å vise overgangen fra ett malt område til et annet.

Våtfilmtykkelse (VFT) Malingens tykkelse når den først påføres, før fordamping av løsemiddel finner sted.

Våtråte Forringelse av treverk grunnet sopp som trives i fuktig tre og på dårlig ventilerte steder.

Våtsprøyting Sprøyting der overflaten dekkes med maling som ikke har begynt å tørke.

W


X


Y


Z


Ø


Økologisk fotavtrykk eller miljøavtrykk Måling av menneskers belastning på jordens økosystemer. Denne målingen er uttrykk for menneskers forbruk av naturressurser i forhold til jordens økologiske evne til å regenerere. Selv om uttrykket «økologisk fotavtrykk» er mye brukt, er metodene for måling varierende – selv om det etter hvert er innført enkelte beregningsstandarder


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse