Ekspertråd

Gloser

Forklaring på almindeligt anvendte industriudtryk

A


Åben tid Holde malingen tilstrækkelig våd, mens den påføres med pensel, så man kan børste tilbage i den med penslen, uden at der vises afgrænsningslinjer fra et malet areal til det næste.

Absorbering Processen at opsuge eller assimilere en substans ved brug af en anden

Accelerator Katalysator, hærdemiddel, accelerator, konservering, reagens; et materiale, som fremskynder en reaktion

Adhæsion mellem lag Evnen i hvert lag af maling til at sidde fast på det foregående lag.

Adhæsion Klæbestyrke; den måde et substrat tager imod en belægning

Adsorption Processen for en overflades modtagning; retentionen af fremmede molekyler på en overflade eller et substrat

Affedter  Kemisk opløsning til fjernelse a fedtstoffer

Afskalning  Disintegration i små flager

Afskalning Defekt, hvor malingen skaller af fra substratet.

Aktivator Katalysator, hærdemiddel, accelerator, konservering, reagens; et materiale, som reagerer med et andet materiale for at omdanne en flydende belægning til en fast belægning.

Alkyd Harpikser præpareret med reagerende alkoholer og syrer

Aminsved En tynd, klistret film, som dannes på overfladen af en epoxybelægning, forårsaget af utilstrækkelige konserveringstemperaturer og/eller høj fugtighed

Ankermønster Profil- og overfladeruhed

Appelsinskal Ujævn udseende af tørret film; ligner appelsinskal.

B


Bæredygtighed Jordklodens evne til at erstatte de forbrugte ressourcer. En bæredygtig virksomhed indebærer, at den overholder nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at imødekomme deres egne behov. Hos AkzoNobel er vi forpligtede til at mindske vores indvirkning på jordkloden og levere mere bæredygtige produkter og løsninger til vores kunder

Barrierebelægning Belægning brugt til at muliggøre påføring af en maling, som ikke er kompatibel med et eksisterende program

Base Henviser til den sædvanligt større volumenstørrelse i et 2-komponent system - som regel den ikke-aktiverende del. Kan også henvise til en vilkår bar overflade, som skal males

Berøringstør  Tidsrummet mellem påføring og malingens evne til at blive berørt uden beskadigelse

Berøringstør Det stadie under tørreprocessen, hvor malinglaget ikke længere føles klæbrigt, når man berører det let.

Beskyttelsesanode Et elektropositivt metal, som f.eks. zink, som beskytter en mere elektromagnetisk del ved at korrodere, nåd den angribes af elektrolytisk aktion.

Bindeevne  Adhæsion

Bindeevne Grad af klæbrighed.

Bindelag Et lag maling påført på et tidligere lag for at forbedre adhæsion af efterfølgende lag eller for at forhindre overfladedefekter, f.eks. bobling af efterfølgende lag.

Bindemiddel  Harpiks, bindefilm, middel

Bindemiddel Flydende barriere, bindemiddel; alt, som absorberes i den flydende del af en maling, er en del af bindemiddlet.

Biologisk nedbrydelige kemiske bekæmpelsesmidler  Kemiske bekæmpelsesmidler er kemiske ingredienser i en maling, som forhindrer fastgørelse og vækst af organismer som f.eks. ukrudt og rurer på bunden af en båd. Nedbrydelige kemiske bekæmpelsesmidler er kemiske bekæmpelsesmidler, som nedbrydes i vand til uskadelige bestanddele, f.eks. via hydrolyse eller fotonedbrydning. Nedbrydelige kemiske bekæmpelsesmidler nedbrydes af mikrober i vand og aflejringer

Bituminøs maling  Kultjære eller asfaltbaserede belægninger

Blæredannelse  Bobling i tør eller delvist tør malingfilm

Blæsevinkel  Vinkel på dysen i forhold til overfladen; også vinkel på partikler drevet fra hjulet i forhold til overfladen

Blandbar Kan blandes ensartet

Blandingsforhold Blandingsforholdet (som regel volumen) for produkter med to eller flere komponenter.

Blankhed Glansniveau mellem 10-30%, når det måles på et 85° hoved.

Bobling  Et udtryk brugt til at beskrive fremkomsten af bobler på overfladen, mens en belægning påføres

Børstning  Hvor let det er at børste

Boxing  Blanding ved at hælde fra en beholder til en anden

Brændstofbesparende bundmaling Nedsat brændstofforbrug (brug af ens midler) relativt til, når der bruges en typisk eller almindelig bundmaling

Bridging  Dannelse af et skind over en fordybning

Brukstid Tidsrum efter blanding, i hvilket flydende materialer stadig er brugbare uden besvær.

Bulkmiddel  Fyldemasse, strækmiddel; ingredienser tilføjet til maling for at gøre dækningen større, sænke udgifterne, opnå holdbarhed, ændre udseendet samt indvirke på andre attråværdige egenskaber

Bundmaling  Bundmaling; malinger, som er formuleret specielt for overflader og strukturer under vandlinjen for at forhindre vækst af rurer og andre organismer på undersiden af skib

Bundmaling Bundmaling; malinger, som er formuleret specielt for overflader og strukturer under vandlinjen for at forhindre vækst af rurer og andre organismer på undersiden af skibe

C


Carbonfodaftryk  Et målesystem for indvirkningen af vores drivhusgasser på miljøet, og især på klimaændringer. Det kan beregnes for et bestemt produkt, for et produktionssted eller for andre aktiviteter, vi foretager. Det er en måling af alle drivhusgasser produceret i enheder pr. ton (eller kg) kuldioxidekvivalenter. AkzoNobel har en klar carbonpolitik, som fastsætter mål og ambitioner, der skal opnås i 2015 og 2020

Carbonneutral  Et almindeligt godkendt udtryk for noget, som har netto nul emissioner af drivhusgasser (f.eks. en organisation eller et produkt). Fordi organisationen eller produktet typisk vil føre til en vis drivhusgas emission, er det som regel nødvendigt at bruge carbonopvejelser for at opnå neutralitet. Carbonopvejelser er reduktioner i emissioner, som er blevet produceret et andet sted, og som sælges til det organ, som søger at nedsætte indvirkningen herfra. For at kunne blive carbonneutral er det vigtigt at have en meget nøjagtig udregning af den mængde drivhusgasemissioner, som skal opvejes – hvilket kræver udregning af et carbonfodaftryk

CFC eller chlorofluorocarbon  Disse er materialer, som traditionelt havde mange anvendelsesområder, som f.eks. anvendelse som drivstoffer i aerosoler og som kølemidler i afkølingsanlæg. De blev kendt som at tynde ud i ozonlaget i jordens atmosfære, og de fleste er blevet stærkt begrænsede eller forbudt i henhold til internationale traktater, f.eks. Montreal-protokollen

D


Dækningsforhold  Ikke-teknisk tal, som fortæller dig, hvor stort et område du kan male med et angivent volumen af materiale

DOI  Billededistinktion (Distinction Of Image); maling af klarheden i belægningen gennem dens evne til at afspejle billedet i et givent objekt

Dow Jones Bæredygtighedsindeks (DJSI)  DJSI, som blev lanceret i 1999, er et globalt indeks til sporing af den økonomiske præstation i de førende (bedste 10%) bæredygtighedsdrevne virksomheder verden over. AkzoNobel er blevet valgt som medlem af DJSI siden september 2005

Drivhusgas Disse er gasser i en atmosfære, som absorberer og udsender stråling inden for det termiske infrarøde spektrum. De omfatter gasser som metan, kuldioxid og ozon. De er livsvigtige for jordkloden til at bevare temperaturen; uden dem ville Jorden være betydeligt koldere. Men inden for den seneste tid har menneskelige aktiviteter øget emissionerne af disse gasser, hvilket har ført til ‘drivhuseffekten’; hvor den termiske energi bibeholdes i atmosfæren, og de gennemsnitlige temperaturer stiger

Dugpunkt  Temperatur, ved hvilken fugt kondenserer, hvilket gør maling umuligt

Dysekappe Lyftdyse; perforeret konstruktion til at forstøve luft ved hovedet på en sprøjtepistol

E


Eco-Premium Førsteklasses økoløsninger er konkurrendedygtigt prisfastsatte produkter i topklasse, som har flere miljømæssige fordele end tilsvarede almindelige produkter. Denne økobesparelse kan ske på et vilkårligt stadie i et produkts levetid – fra udvindingen af naturlige ressourcer til fremstilling, slutbrug og til sidst affaldskontrol. For AkzoNobel kommer så meget som 18 procent af vores indtjening fra førsteklasses økoprodukter. Vores mål er at øge dette tal med 22 procent i 2009 og 30 procent i 2015

Ekstern blanding Sprøjteudstyr, i hvilket flydende luft forbindes udenfor dysekappe

Elektrostatisk spray  Sprøjtning med en elektrisk ladning tiltrækker malingen til overflader

Emalje  Pigmenteret lak; alle hårde, blanke belægninger

Emissioner Dette henviser til forurenende midler som f.eks. kemikalier, partikelstof og andre forurenende midler, som udslipper til atmosfæren, f.eks. flygtige organiske blandinger (VOC'er, der udsendes, når maling tørrer/hærder) eller udstødningsrøg fra interne forbrændingsmotorer. AkzoNobels nye produktudviklingsprogrammer fokuserer på at minimere emissionerne af VOC og kemiske bekæmpelsesmidler fra vores bundmalingsbelægninger

Emulsionsmaling  Vandbaseret maling med et emulgerende harpiksmiddel

Erosion  Slid af malingfilm

F


Farlig Beskriver et materiale, en substans eller aktivitet, som har det potentiale at volde skade for mennesket og/eller miljøet

Farvebevaring  Evnen til at bevare den originale farve

Faststof volumen Volumenprocenten i en maling, som er fast stof.

Ferie Lille hul; helligdag ; afbrydelse.

Film  Et enkelt lag maling eller lag af maling påført til en overflade, i modsætning til et 'malingprogram'

Filmdanner  En substans, som danner et skind eller en membran, når det tørres fra flydende tilstand

Filmintegritet  Grad af filmens kontinuitet

Filmopbygning  Tør tykkelsesegenskaber pr. lag

Filmtykkelsesmåler  Udstyr til måling af filmtykkelsen over substratet; målere for våd eller tør filmtykkelse er til rådighed

Fiskeøje  Kratering

Fjerkant  Tilspidset kant

Flammepunkt  Den temperatur, ved hvilken en brændbar væske producerer tilstrækkelig damp til antændelse af en lille ekstern flamme eller gnist

Floating (ujævn farvefordeling)  Adskillelse af pigmentfarver på overfladen

Flygtighed Den definerende kvalitet i en væske, som fordamper hurtigt, når den udsættes for luft.

Fordampning  Ændring fra flydende eller fast tilstand til en damp

Fortynder En væske, som bruges til at reducere viskositeten i maling.

Fugtighed Niveau af fugt i luften. 

Fyldemasse Strækmiddel, bulkmiddel; ingredienser tilføjet til malingen for at forbedre dækningen, sænke udgifterne, opnå holdbarhed, ændre udseendet og indvirke på andre attråværdige egenskaber

G


Galvanisering Belægningen af jern og stål med et lag af zink og jern-zink blandinger, ved nedsænkning i et kar med smeltet zink.

Galvanisk korrosion Korrosion af forskellige metaller i elektrisk kontakt

Gardiner  Malingen trækker sig ujævnt nedad; "gardineffekt" af malingen på lodrette overflader, hvilket fører til defekter ved tykkere nedre kanter i malingfilmen, ikke så udpræget som løben

Gåsehud Pletmaling til reparation ; pletmaling eller hele malinglag før angreb af rust.

Gåsehud Små blærer, som ligner 'gåsehud'.

Gelbelægning Beskyttende ydre harpikslag på glasforstærkede polyesterlaminater (glasfiber)

Geltid Den tid, det tager for en væske at blive fast under en kemisk reaktion.

Genbelægningstør  Tidsrummet mellem påføring og evnen tage imod næste lag maling tilfredsstillende uden beskadigelse

Genbrug Et materiale, som kan ombehandles og genbruges efter første anvendelse. Mange metaller og plastikker kan genbruges, og mange regioner har den nødvendige infrastruktur til at ombehandle materialerne

Gennemslag  Misfarvning af færdig maling på grund af bevægelse af uønskede arter gennem malingbelægningen.

Glans Blank; reflektionsevne ; klarhed.

Glansreaktion Evnen til at bevare den originale blankhed.

Glatning  Ikke-ensartet glans er noteret på uregelmæssige arealer forårsaget af utilstrækkelig og ikke-ensartet primerbehandling og efterfølgende tab af middel ind i substratet

Grønvaskning En skik blandt visse virksomheder, som uoprigtigt reklamerer med, at deres produkter og politikker er miljøvenlige, som f.eks. ved at præsentere udgiftsbesparelser som en reduktion i brugen af ressourcer. Eksempler:Fokus på en miljømæssig fordel, mens adskillige andre skadelige indvirkninger ignoreres Tilsyneladende påstår, at der er ekstern godkendelse, hvor en sådan verificering ikke er mulig Vage påstande, som f.eks. 100% naturligt, selv når visse komponenter faktisk er farlige, selvom de er naturlige Irrelevante påstande som f.eks. CFC-fri, 20 år efter der effektivt blev nedlagt forbud imod CFC'er Komme med falske påstande, lyve Modsigelser, f.eks. at beskrive et farligt pesticid som ‘miljøvenligt’

Grus Et slibemiddel fra slagger og forskellige andre materialer.

Gulbrænding En dypningsproces til rengøring af stål og andre metaller ; gulbrændningsmiddel er som regel en syre.

Gulning Gulning af hvide malinger forårsaget af visse gasser, rengøringsmidler, madlavning, ammoniakvask og af dårlig udvælgelse af pigmenter og midler

H


Hærdemiddel Konserveringsmiddel, katalysator, aktivator, accelerator, reagens ; ikke-teknisk betegnelse som bruges til at beskrive den normalt mindre del i et 2-komponent system, der tilføjes til "grunddelen" til at sætte gang i en hærdning

HAPS eller farligt luftforureningsmiddel Navn givet af de amerikanske myndigheder til de stærkeste ‘luftgiftmidler’, som menes at medføre alvorlige sundheds- og miljøproblemer, som f.eks. kræft og/eller fødselsdefekter i mennesker osv. Udtrykket stammer fra USAs 1990 Clean Air Act, som blev indført til at sænke emissionerne fra visse lufttoksiner fra industrien

HAPS-fri Produktet indeholder eller udsender ikke materialer defineret som farlige luftforureningsmidler

Hårdhed Midlet, som bruges til slibende sandblæsning, f.eks. sand eller grus.

Harpiks Et materiale, naturligt eller syntetisk, indeholdt i fernis, lakker og malinger ; filmdanneren.

Høje faste stoffer Mere end 60% af produktet er fast stof, som ikke vil fordampe til atmosfæren

Højopbygnings belægninger Malinger, som kan påføres ved forholdsvist høje vådfilmtykkelser.

Holdbarhed Maksimal tidsrum, i hvilket et materiale kan lagres i en brugbar tilstand.

Hvid kobber Henviser normalt til en legering af kobber og nikkel eller kobber og zink - i den seneste tid bruges udtrykket til at beskrive kobberthiocyanat, som er et hvidt eller gråt pulver, der bruges i visse bundmalinger som kemisk bekæmpelsesmiddel. Fordel: Bundmalingsprodukter, som indeholder kobberthiocyanat, vil ofte udvaske kobber fra bundmalingen langsommere end dem, som indeholder en lignende mængde af kobberdioxid

I


Ikke-brændbar Uforbrændelig

Ikke-flygtig Fast ; ikke-fordampende ; den maling, som er tilbage, efter at opløsningsmidlet fordamper.

Ikke-persistent kemisk bekæmpelsesmiddel Kemisk bekæmpelsesmiddel, som nedbrydes til harmløse substanser i miljøet

indeholder ikke kobber (enten som pigment eller som en del af polymeren)

Indfangning af opløsningsmidler Hvis opløsningsmidler ikke fordamper, før en film er hærdet, kan de blive indfanget i belægningsprogrammet og føre til blød malingfilm, dårlig glans og splintring.

J


K


Katalysator  Hærdemiddel, accelerator, konservering, reagens; et materiale, som starter en reaktion, men faktisk ikke forbruges i den reaktion

Katodisk beskyttelse  Korrosionsforebyggelse gennem offeranoder, som regel en zinklegering

Katteøje  Hul formet som et katteøje; hulning

Kloreret gummi  En særlig film, som bruges som bindemiddel, fremstillet ved klorering af naturligt gummi

Kobberfri  Kobber bruges i bundmaling som et kemisk bekæmpelsesmiddel- Kobberfri maling

Kompatibilitet  Evnen til at kunne blandes med eller klæbe ordentligt til andre komponenter

Konservering  Hærdning

Konserveringsstof  Katalysator, hærdemiddel, aktivator, accelerator, reagens; et materiale, som reagerer med et andet for at omdanne en flydende belægning til at fast belægning.

Kontaminering blandt lag Tilstedeværelsen af fremmedlegemer mellem lag.

Korrosion  Forrådnelse; oxidering, forringelse på grund af virkning med miljøerne

Krakelering  En mønster bestående af små revner i overfladen af en gelbelægning

Krakelering Overfladedefekter i maling, som ser ud som alligatorskind

Krakning  Spaltning; nedbrydning af maling fra revner gennem filmen

Kratering  Dannelse af huller eller dybe aftryk i malingfilmen

Kratering  Fiskeøjne; små, krater-lignende fordybninger i en malingfilm

Kreb-enhed Enheder af viskositet

Kridtning  Pudring af overfladen

Krybning  Skrumpning af malingen, så der dannes en ujævn overflade

Kultjære epoxymaling  Maling fremstillet af en kombination af kultjære med epoxyharpiks

Kultjære urethanmaling  Maling fremstillet af en kombination af kultjære med urethanharpiks

L


Længde Spre-evne ; kvadratfod pr. gallon ved en given tykkelse.

Lak Belægninger, som tørrer ved fordampning af opløsningsmiddel.

Lak Et præparat bestående af et opløsningsmiddel, en tørringsolie og som regel harpiks, gummi, bitumen osv. til påføring på en overflade, hvor det polymeriserer til at danne et hårdt, blankt og sædvanligvis gennemsigtigt lag.

Lav kobberudvaskning Udvaskning henviser til den hastighed, ved hvilken et kemisk bekæmpelsesmiddel, som f.eks. kobber, udløses af malingfilmen for at forhindre væksten af organismer på bunden af en båd. Bundmaling, som udvasker kobber i saltvand ved mindre end en stabil tilstands udvaskningshastighed på under 10 μg pr. cm2 pr. dag kan evt. beskrives som lav kobberudvaskning eller lav kobberbundmaling1 1 Udvaskningshastighed som fastlagt ved beregning med en massebalancetilgang

Lav lugt Angiver, at en maling udsender en lavere lugt end et standard eller almindeligt alternativ. Der er ingen standarder for kategorisering af maling som lav lugt

Lav overfladeenergi Belægning, som skyr vandmolekuler (hydrofobisk), glat og/eller har elastiske egenskaber, som begroningsorganismer har svært ved at sætte sig fast på

Lav solabsorbering En belægning designet til at absorbere mindre solenergi end standard belægninger, typisk via brugen af lave solabsorberingspigmenter. Et toplag designet på denne måde og brugt på ydersiden af en lystbåd vil resultere i en reduceret temperatur på de udvendige overflader og de indvendige rum, hvilket sænker belastningen på fartøjets kølesystemer

Lav VOC Angiver, at et produkt producerer mindre VOC end alternative eller almindelige produkter til rådighed til samme brug. Vi anser malinger, som overholder de skrappeste, eksisterende love (dvs. Sydcalifornien), som lav VOC som under:-

Bundmaling.......................................330g VOC/liter våd maling som påført
Wood Sealer 490g/l
Lak............................................340g/l
Ekstrem højglans finish........490g/l
Højglans finish420g/l
Indendørs finish340g/l
finishprimere/ overfladebehandling...............420g/l
Primere og grundere.............340g/l

Løben  "Gardiner" Malingen trækker sig ujævnt nedad; "gardineffekt" af malingen på lodrette overflader, hvilket fører til defekter ved tykkere nedre kanter i malingfilmen, ikke så udpræget som løben

Løben Defekter i malingfilmen i form af løbende maling i tynde bånd, som flyder nedad på lodrette overflader, som regel forårsaget ved påføring af belægningen over den anbefalede filmtykkelse eller overfortynding.

Løften Rynkning af toplaget eller løften af underlaget. Lige som aktionen af en opløsningsmiddel farvefjerner

Lovgivningsorganer Organer, som vedtager, ændrer eller ophæver love

Luftfri sprøjtning Sprøjtning uden at forstøve luft, ved brug af hydraulisk tryk

Luftindfangning Inklusion af luftbobler i malingfilm

Lufttørring Tørrer ved oxidation eller fordampning gennem simpel afdækning

M


Mandrel-prøve En fysisk bøjningsprøve for adhæsion og fleksibilitet

Mat hinde  Hvidtning, fugtighedsslør, slør

Mattering  Tab af glans eller blankhed

Mekanisk tørring  Acceleration af tørretiden ved at øge temperaturen og stille mekanisk luftcirkulation

Metalbelægning Orientering af pigmentflager på vandrette steder.

Metameri En farve, som viser forskellige toner (som regel et rødt/grønt skift) under dagslys og syntetisk lys.

Miljømæssig indvirkning En vurdering af den mulige indvirkning - positiv eller negativ - at en foreslået aktivitet, som f.eks. et nyt projekt kunne have på miljøet. Formålet med at foretage en sådan vurdering er at sikre, at beslutningstagere overvejer efterfølgende miljømæssige indvirkninger, når de afgør, om de vil gå videre med et projekt. The International Association for Impact Assessment (IAIA) definerer en miljømæssig indvirkning som "processen at identificere, forudsige, evaluere og mindske de biofysiske, sociale og andre relevante virkninger af udviklingsforslag, før der tages større beslutninger, og forpligtelser foretages."

Miljøvenlig (også økovenlig, naturvenlig og "grøn") Varer og tjenesteydelser anses for at volde minimal eller ingen skade på den naturlige verden. Mærkning af produkter som ‘Miljøvenlig’ er hovedsageligt styret af frivillige koder. I visse tilfælde kan bruges af disse udtryk skabe forvirring, hvis de ikke tydeligt defineres

MSDS Forkortelse for sikkerhedsdatablad.

Mudderkrakelering Uregelmæssig krakelering som en tørret mudderpøl

N


Naturlige produkter En kemisk blanding eller substans, som produceres af en levende organisme. Naturlige produkter anses ofte for at være gavnlige eller harmløse, men det er ikke altid tilfældet. Slanger producerer f.eks. meget stærke gifte, og visse svampe er giftige på grund af tilstedeværelsen af toksiner i deres cellevæv

O


Økobesparende Udtrykket blev først brug af organet World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i 1992. Det er baseret på begrebet at skabe flere varer og tjenesteydelser, mens der bruges færre ressourcer, og der skabes mindre affald og forurening. Mindskningen af den økologisk indvirkning kan omsættes til en stigning i ressourceproduktiviteten, som så kan skabe en konkurrencemæssig fordel. Afgørende aspekter i økobesparelsen er: A reduction in the material intensity of goods or services A reduction in the energy intensity of goods or services Reduced dispersion of toxic materials Improved recyclability Maximum use of renewable resources Greater durability of products Increased service intensity of goods and services

Økogiftigt Giftigt for miljøet. Økogiftige substanser kan potentielt forårsage alvorlig skade, hvis de slippes ud i miljøet eller i et specifikt økosystem i giftige mængder

Økologisk fodaftryk eller miljømæssigt fodaftryk En måling af den menneskelige efterspørgsel efter jordens økosystemer. Den sammenligner den menneskelige efterspørgsel ved jordklodens økologiske kapacitet til at regenerere. Selvom udtrykket ‘miljømæssigt fodaftryk’ bruges i stor udstrækning, kan metoder til måling variere, skønt beregningsstardarder er ved at blive taget i brug

Omgivelsestemperatur Rumtemperatur eller temperaturen i omgivelserne

Opacitet Skjuleevne.

Opbygning  Viskositet; midt eller under (lag)

Opløsningsmiddel En væske, i hvilken en anden substans kan opløses.

Osmose Overførsel af væske gennem en malingfilm eller anden membran.

Overhærdning Tilstand, som forårsages af for megen tilsætning af hærder til en 2-komponent maling, hvilket fører til skørhed eller aminsveden.

Oversprøjtning Maling deponeres på en overflade eller et objekt under sprøjtebelægning af en anden overflade eller objekt.

Oxydation Rusten ; kombination med ilt.

Ozonvenlig Dette udtryk bruges ofte på mærkater og i litteratur. Det betyder typisk, at produktet ikke indeholder CFC-gasser [chlorofluorocarbon], som bidrager til udtynding af ozonlaget

P


Økobesparende Udtrykket blev først brug af organet World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i 1992. Det er baseret på begrebet at skabe flere varer og tjenesteydelser, mens der bruges færre ressourcer, og der skabes mindre affald og forurening. Mindskningen af den økologisk indvirkning kan omsættes til en stigning i ressourceproduktiviteten, som så kan skabe en konkurrencemæssig fordel. Afgørende aspekter i økobesparelsen er: A reduction in the material intensity of goods or services A reduction in the energy intensity of goods or services Reduced dispersion of toxic materials Improved recyclability Maximum use of renewable resources Greater durability of products Increased service intensity of goods and services

Økogiftigt Giftigt for miljøet. Økogiftige substanser kan potentielt forårsage alvorlig skade, hvis de slippes ud i miljøet eller i et specifikt økosystem i giftige mængder

Økologisk fodaftryk eller miljømæssigt fodaftryk En måling af den menneskelige efterspørgsel efter jordens økosystemer. Den sammenligner den menneskelige efterspørgsel ved jordklodens økologiske kapacitet til at regenerere. Selvom udtrykket ‘miljømæssigt fodaftryk’ bruges i stor udstrækning, kan metoder til måling variere, skønt beregningsstardarder er ved at blive taget i brug

Omgivelsestemperatur Rumtemperatur eller temperaturen i omgivelserne

Opacitet Skjuleevne.

Opbygning  Viskositet; midt eller under (lag)

Opløsningsmiddel En væske, i hvilken en anden substans kan opløses.

Osmose Overførsel af væske gennem en malingfilm eller anden membran.

Overhærdning Tilstand, som forårsages af for megen tilsætning af hærder til en 2-komponent maling, hvilket fører til skørhed eller aminsveden.

Oversprøjtning Maling deponeres på en overflade eller et objekt under sprøjtebelægning af en anden overflade eller objekt.

Oxydation Rusten ; kombination med ilt.

Ozonvenlig Dette udtryk bruges ofte på mærkater og i litteratur. Det betyder typisk, at produktet ikke indeholder CFC-gasser [chlorofluorocarbon], som bidrager til udtynding af ozonlaget

P


Pigmenter Fast farvemiddel.

Pletpriming Primerbehandling af små arealer af en tidligere malet overflade, hvor substratet er blevet afdækket.

Polering med slibeskive Ujævn farve eller glansforskel i tørret malingfilm

Primer Første fulde lag af maling i et malesystem påført en overflade. Den slags malinger er designet til at producere tilstrækkelig adhæsion til nye overflader, eller er formuleret til at imødekomme overfladens behov.

Produktansvar Program ibrugtaget af the AkzoNobels Marine, PC and Yacht Business Unit, som har til hensigt at beskytte deres ansatte, kunder, offentligheden og miljøet ved at:- Gøre beskyttelsen af sundhed, sikkerhed og miljø en tidlig og integral del af vores produktudviklingsproces - Stille kvalitetsmæssig og relevant information til rådighed om den sikre brug og bortskaffelse af vores produkter - Være lydhøre overfor overvejelser blandt medlemmer af lokalsamfundet, kunderne, medarbejderne og andre interessenter - Overholde alle juridiske krav, som påvirker vores foretagender og vores produkter i de lande, hvor vi driver virksomhed - Aktivt sammen med industriforeninger at deltage i udviklingen af rette og rimelige samt opnåelige standarder over hele verden

Profil Overfladeomrids som set fra kanten.

Profildybde Gennemsnitlig afstand mellem toppen af tinder og dybden af dale på overfladen.

Q


R


Reagens Hærder, katalysator, aktivator, accelerator, hærdemiddel.

Reflektans Grad af lysreflektion

Rengøringsmiddel  Opløsingsmiddel til rengøring af maleudstyr

Revning  Små V-formede brud forekommer i malingfilmen på grund af ujævn skrumpning gennem et tv;rsnit af en malingbelægning

Rust En rødbrun oxidbelægning på jern eller stål gennem aktionen af ilt og fugt.

Rynkning Film i tørrestadierne skrumper til små tinder og dale i et uregelmæssigt mønster, forårsaget af dårlig påføring.

S


Sandblæsning  Rengøring med drevne slibemidler

Sealerl Maling brugt til at forsegle substratet eller tidligere lag og forhindre indvirkning mellem efterfølgende påførte lag.

SG Forhold mellem vægten på en substans og den for det samme volumen vand.

Skinddannelse Dannelse af en hård, skindlignende dækning på flydende malinger og lakker, når de udsættes for ilt.

Skørhed  Grad af modstandsdygtighed overfor revner eller brud ved bøjning

Slagbestandighed En måling af bestandigheden overfor et slag ; evnen til at modstå deformering fra slag.

Slibemiddel Det virkemiddel, som bruges til sandblæsning, f.eks. sand eller grus

Slidbestandighed Bestandighed overfor mekanisk slid

Små huller Dannelse af små huller gennem hele tykkelsen af en belægning.

Sociale overvejelser Et lidt vagt udtryk, som måske betyder forskellige ting for forskellige mennesker. UK Health & Safety Executive definerer dette som "...risikoer eller trusler fra farer, som har en indvirkning på samfundet, og som, hvis de legemliggøres, kunne have ugunstige følger for de institutioner som er ansvarlige for at fastlægge de vedtægter og arrangementer til beskyttelse af folk, f.eks. den relevante regering. Disse er ofte forbundet med farer, som giver anledning til risikoer, som, hvis de skulle blive legemliggjort, kunne fremkalde et socialpolitisk respons. Sagt mere enkelt, så er de substanser i produkter, for hvilke der er offentlige overvejelser over deres anvendelse, eller man kan forudsige offentlige overvejelser om deres anvendelse i fremtiden

Spindelvæveffekt  For tidlig tørring kan give en spindelvæveffekt, når man sprøjtemaler (malingen tørrer, før det kommer på substratet)

Splintring  1. Rengøring af stål ved brug af særlige hammere  2. Art af malingfejl

Splintring Defekt, hvor et malinglag slår fejl på grund dårlig kohæsiv styrke, og ikke dårlig vedhæftning Som regel forårsaget af indfangning af opløsningsmidler og/eller for lidt hærdning.

Sprøjtedyse Forreste del af en sprøjtepistol med lufthuller til forstøvning.

Stivnen Klumpning ; bundfald.

Støv (spray) Oversprøjte

Støvbelægning Tynd belægning

Strækmiddel  En type viskositet, som øges, når du rører rundt i produktet

Strækmiddel Fyldemasse, bulkmiddel; ingredienser tilføjet til maling for at forbedre dækningen, sænke udgifterne, opnå holdbarhed, ændre udseende og indvirke på andre attråværdige egenskaber

Strålerust  Hurtig overfladerust på nyligt præpareret stål som regel forårsaget af regnvand, kondensation eller grusblæsning

Substrat Overflade, som skal males.

Svejseslagge Aflejringer dannet under svejsning.

Svejsestænk Kugler af metal tilbage efter vedføjning af en svejsning.

Syntetisk Fremstillet; ikke naturligt forekommende.

Syrenummer Et numerisk indeks over fri syre i en olie eller harpiks

T


Tand Profil, mekanisk forankring, overfladeruhed.

TDS Forkortelse for teknisk datablad.

Termohærdning Bliver stift under varme og kan ikke smeltes igen.

Termoplastisk Mobil eller blødgøres under varme.

Terpentin Destilleret fyrrenåleolie, som bruges rengøring, fortynder eller opløsningsmiddel for oliebaserede og alkydlag

Tixotropi Definerer en type viskositet, som fortyndes, når den omrøres eller rystes, og så stivner igen, når omrøring stopper.

To-komponent Malinger baseret på bindemidler, som hærdes gennem en kemisk reaktion mellem to komponenter.

Tone Grad af grå toner i en farve.

Tør filmtykkelse (DFT)  Filmtykkelse på malingen, efter at alle opløsningsmidler er fordampet fra den våde maling

Tørretid  Tidsrummet mellem påføring og sidste hærdning

Tørsprøjtning  Oversprøjtning, afprelning; slib færdigbehandling, fordi partikler af maling er delvist tørre, før de når til overfladen

Tungmetal Et metal med en specifik tyngde på 5,0 eller derover. Især en, som er giftig for organismer, som f.eks. bly, kviksølv, kobber og kadmium

Tværbinding  En særlig metode, ved hvilken kemikalier går sammen til at danne en film

U


Uden kemiske bekæmpelsesmidler eller ugiftigt  Bundmaling med kemiske bekæmpelsesmidler er aktive kemiske ingredienser, som udløses fra et bundmalingsfilmlag for at forhindre fastklæben og vækst af organismer som f.eks. ukrudt og rurer på bunden af en båd. Maling uden kemiske bekæmpelsesmidler indeholder ingen aktive ingredienser i formuleringen, som virker på den måde. Sådanne produkter kontrollerer væksten af organismer på ikke-kemisk vis, som f.eks. fysiske overfladeeffekter (f.eks. slip-let overflader, fortsat eroderende overflader), hvilket gør det svært for noget at sætte sig fast på overfladen.

Udtoning  Reduktion i farvens klarhed

Udtoningsmåler  Udstyr til at måle farvebevaringen eller udtoningsbestandigheden

Ugiftig Se fri for kemiske bekæmpelsesmidler

Underforstøvet Ikke spredt eller brudt op tilstrækkeligt fint.

Underhærdning Tilstand, hvor et malinglag ikke hærdes ordentligt på grund af forkert blanding eller påføring under kølige/fugtige forhold. Malingen vil fortsat være blød med dårlig glans.

Urethan En vigtig harpiks inden for belægningsindustrien. Et ægte urethanlag er et to-komponent produkt, som hærdes, når katalysatoren fører til en kemisk reaktion, mellem komponenterne.

V


V & R Forkortelse for vedligeholdelse og reparation

Våd filmtykkelse (WFT) Tykkelsen på en maling, når den først påføres, før fordampning af opløsningsmidlet finder sted.

Vådforrådnelse Forrådnelse i træ af svampe, som trives i fugtigt træ og på dårligt ventilerede områder.

Vådsprøjtning Sprøjtning, så overfladen dækkes af maling, som ikke er begyndt at tørre.

Vandbaseret / lav VOC-belægning Maling, hvor det primære opløsningsmiddel er vand, og VOC-indholdet er mindre end 150 g/lt flydende produkt. (teoretisk værdi, hvor det værste scenarie antages) Fordel: Nedsatte emissioner til luften / indvirkning på miljøet. Der kræves ingen opløsningsmidler til rengøring af udstyret, VOC-overholdelse (hvis relevant). Hjælper med overholdelse af SED (hvis relevant). Lav lugt. Forbedret arbejdsmiljø (især indendørs)

Vandblæsning Vandblæsningsrengøring med vand ved høj hastighed.

Vandpletning En overfladedefekt forårsaget af vanddråber.

Viskositet En måling af flydeevnen.

Viskositetskop En udstyr til at måle viskositet

VOC Volumen af flygtige organiske opløsningsmidler i et produkt. Flygtige organiske blandinger (VOC'er) er gasser eller dampe, som udsendes af forskellige faste stoffer eller væsker. Maling og malingfjernere, sammen med mange husholdningsprodukter indeholder ofte VOC'er, som udsendes, når de påføres eller anvendes. VOC'er er nødvendige i mange lystbådmalinger. Finishmaling er vigtige eksempler, da de forventes at have fremragende æstetiske egenskaber og derfor kræver fremragende flydeevner

W


X


Y


Z


Zinksprøjtning På samme måde som galvanisering så sprøjtes smeltet sink på præpareret stål ved brug af en særlig opvarmet sprøjtepistol. Zinksprøjtede overflader er vanskelige at male på tilfredsstillende vis


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise